KREATIVT GESTALTANDE TERAPIER 
Kreatativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier

Aktuellt

Workshops och kurser inom konstterapi inklusive en del årligen återkommande event. Vänligen se även Facebook och LinkedIn för uppdaterad information om aktuella event. Gruppnamn: Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier. För längre utbildningar se respektive förenings hemsida samt under fliken Resurser.

Workshops i Expressive Arts Therapy 

Ett flertal olika kurser i uttryckande konstterapi via Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst (SRUK). Läs mer HÄR

Symbolernas Dag vid vårdagjämningen

Varje år i samband med vårdagjämningen i mars ordnas aktiviteter runt om i landet av Symbolföreningens medlemmar. För närmare information se www.symbolforeningen.se 

Psykodramaevent 

Kurser i psykodrama, öppen scen mm via Svenska Morenoinstitutet. Mer information hittar du HÄR

Arrangemang inom gestaltterapi 

Gestaltterapeutiska event via Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG). Klicka HÄR

Event inom musikterapi 

 Musikterapievent via Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS), klicka HÄR för vidare information. 

Kusinträffar Lika - Olika - Unika

Kusinträffar ordnas regelbundet i samverkan mellan olika föreningar. Där ges deltagaren möjlighet att träffa likasinnade och reflektera utifrån olika specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer de olika riktningarna åt och vad man kan lära av varandra. Detta kan ske genom att ett case belyses utifrån olika gestaltande terapiformer. De föreningar som deltar är Psykosyntesförbundet, Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst (SRUK), Svensk Psykodramaförening, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) samt Symbolföreningen terapi och pedagogik. Läs mer om varje inriktning nedan, föreningarna står i bokstavsordning. Information om var och när nästa kusinträff äger rum står på föreningarnas hemsidor om du inte hittar det här:

Psykosyntesförbundet, www.psykosyntesforbundet.se  

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder som består av Avidentifikation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier, inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”! 

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst (SRUK),  www.sruk.se

Uttryckandekonstterapi (UKT) är en integrerad multimodal konstnärlig terapiform som kombinerar verbala och icke-verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I övergångarna mellan konstarterna fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta, styrka och svaghet, men ger oxå glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och omedvetna skikt samverkar. UKT, med fokus på det friska och klientens resurser grundad av konstnären Shaun McNiff 1973 på Lesley College i USA och introducerad i Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar konstens, den konstnärliga processens och ritens läkande förmåga för individ, grupp, samhälle.

Svensk Psykodramaförening, www.psykodrama.nu 

Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats sedan 1920-talet, först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas angelägna teman ur ens liv upp. Man använder sin kreativitet, nödvändig för för- ändring och sin spontanitet för att göra nya val. Ny insikt utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv. Man analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas eller förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi, nutid eller resor i tiden spelas upp på scenen här och nu. 

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG), www.gestaltterapeuterna.se  

I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet. Varje nu är ett nytt nu med möjligheter att göra nya val. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde. 

Symbolföreningen terapi och pedagogik, www.symbolforeningen.se 

Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens och gestaltningens uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer. Människan har redan som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och meningsskapande föreställningar, som för varje enskild individ kan skapa en helhet för utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika kreativa uttrycksformer, såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel, musik, osv kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och finna former för läkande.